Vonások és fogások - Az írás és fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelv tanításában alsós pedagógusok számára

Vonások és fogások - Az írás és fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelv tanításában alsós pedagógusok számára

Az írás és fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelv tanításában alsós pedagógusok számára

LETÖLTHETŐ KURZUSLEÍRÁS

„Az írással kapcsolatos legtöbb

probléma a leírásból adódik”

Frank Smith

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alsó tagozaton, az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével. Tanfolyamunk ezen területek közül a kevésbé népszerű, gyakran kitartó és nagy erőfeszítéseket igénylő írás, helyesírás, szó- és írásbeli szövegalkotás területek tanítását helyezi a középpontba. 

A szövegalkotás folyamatába tartoznak a szövegtervezés, a szerkesztés, a formába öntés és a szöveg rögzítése. Az ezek tanításával kapcsolatos elméleti ismereteket és gyakorlati eljárásokat veszi végig a tanfolyam sok hallgatói aktivitással.

A szövegalkotás folyamatába tartoznak a szövegtervezés, a szerkesztés, a formába öntés és a szöveg rögzítése.Vonások és fogások webre végleges

  • A szöveg tervezésekor értékeljük a kommunikációs helyzetet és ennek megfelelő célt tűzünk ki. Miről, kinek, mit és miért írunk? Ezeknek megfelelően történik a mondanivaló összegyűjtése és elrendezése, azaz a szerkesztés. Ehhez megismerjük különböző szövegek építőköveit, szerkezetét és a szerkezeti elemek közti kohézióteremtő eszközöket.
  • A formába öntés folyamán a nyelvhelyességi, stilisztikai, helyesírási és kommunikációs szabályok szem előtt tartásával születik meg a szöveg.
  • A rögzítéssel kapcsolatos ismeretek és készség mozgósításával pedig az írott szöveg.

A tanfolyam bemutatja az írás jelrendszere tanításának módszertani alapelveit, belső összefüggéseit, legfontosabb eljárásait. Az iskolába lépő gyerek fiziológiai alkalmasságának, mozgásfejlődésének figyelembevételével vezeti végig az írástanítás lépcsőin a hallgatókat, bemutatva azokat a tevékenységeket, gyakorlatokat, amelyek megteremtik a betűelemek, betűk alakításának majd írásának képességét.  Ezen tevékenységek közben a gyerekek megismerési és gondolkodási képességeinek sokoldalú fejlesztése is megtörténik. A gyakorlatok transzverzális kompetenciák megvalósítását is lehetővé teszik. Az írás megalapozása szorosan kapcsolódik a testnevelés, ének, rajz, technika és a matematikaórákon zajló tevékenységekhez.  A hallgatók azokkal a betűtanítást követő írástanítási módszerekkel, feladatokkal, technikákkal is megismerkednek, amelyekkel a lendületes, automatizált írás, a szövegek rögzítése megvalósul

  • A gyerekek ösztönös nyelvhasználatát a tudatosodás irányában fejleszti tovább a tanító, hogy a szóbeli és írásbeli kommunikáció igényes eszközként segítse a gyerekek későbbi boldogulását. A tanulás során fejlődik a gyerekek szó- és írásbeli nyelvhasználata, és képessé válnak gondolataik, érzéseik, véleményük egyre árnyaltabb kifejezésére. A kifejező nyelvi tevékenységek gyakorlása - befogadóként és alkotóként is -, gazdag nevelési lehetőségeket kínál a személyiség fejlesztéséhez (társadalmi tapasztalatok szerzése, erkölcsi és esztétikai értékekkel való találkozás, valamint a szociális kompetenciák révén).

A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek a 6-10 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott anyanyelvi neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzéstVonások és fogások című tanfolyam segíti a tanítókat abban, hogy komplex szemléletű, változatos tevékenységrendszer szervezésével olyan tanulási helyzeteket teremtsenek, amelyben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A résztvevők megismerhetik és gyakorolhatják különböző szövegek építkezését, megalkotásuk és megjelenítésük módját. Feladatokkal, feladatsorokkal ismerkednek, melyeket közvetlenül vagy alkotó módon továbbgondolva felhasználhatnak saját munkájukban. Képességfejlesztő tevékenységeket, játékokat ismernek meg és próbálnak ki, amelyekkel biztosíthatják a tanítás során a gyermeki kifejező kedv felkeltését és fenntartását.

Amennyiben kurzusunk elnyerte az Ön tetszését, kérjük, a jelentkezéshez kattintson ide.

Short Description

A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek a 6-10 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott anyanyelvi neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzést.

Please click here to register if you wish to participate in this course.

Have any questions?

If you require any further information and/or details about our courses, please contact us. Our team is happy to answer your questions. *Please note that you cannot register via this form.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid input!